جاسوسی خودخواسته از مسئولان عالی رتبه

در سال های اخیر با رشد روزافزون تولید کالاها، مصرف گرایی نیز افزایش چشمگیری داشته است.