«بخارا» به جرم توهین به زنان چادری مجرم شناخته شد

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، پرونده روزنامه خراسان و مجله بخارا بررسی شد که مدیرمسئول مجله بخارا مجرم شناخته شد.