واكنش تند بهارستان به مشاور روحانی

چرا مردم و مجلس در ایران برای دوستان تیم مذکراه کننده نامحرم هستند ولی سنای آمریکا و مردم این کشور برای دولتمردان خود محرم هستند. دوستان در مجلس اذعان دارند که در جریان هیچ یک از بندهای توافقنامه ژنو نبودیم و از آن هم نیستیم و در آینده هم نخواهیم بود که جا دارد همان‌قدر که دولتمردان آمریکا به سنا و مردم خودشان اعتماد دارند و نظرات آنها را محترم می‌دانند، دولتمردان عزیز ما هم به مجلس که برآمده از رای ملت است، اعتماد و احترام بیشتری را قائل باشند.

ترکان نیمی از مردم ایران را بی‌قانون خواند

این ژست قانونگرایی در حالی است که ترکان ام‌المشاغل کابینه محسوب می‌شود و در ماجرای شرکت نفتی پترو پارس نیز تحت مدیریت وی انواعی از تخلفات حقوقی و قانونی رخ داده بود.