«حوض نقاشی»،اثر مثبتی در تکریم خانواده

محمدرضا شفاه گفت: ساختن «حوض نقاشی» در شرایطی که جریان عمومی رایج در سینما علیه کیان خانواده است،اتفاق مثبتی است و جای تقدیر و تشکر دارد هر چند می‌توان انتقاداتی هم نسبت به آن داشت.