ما کجا؟ ۲۰۰ میلیون تیراژ کجا؟

البته قهر مردم با روزنامه، را می توان در ردیف سایر حوزه های فرهنگی نشاند. آن جا که فیلمی در گشیه شکست می خورد و آلبوم موسیقی که پسند مردم نمی‌شود. خب لابد، روزنامه ها چیزی برای عرضه ندارند که مردم حاضر شوند بابتش هزینه‌ای پرداخت کنند؛ آن هم به صورت روزانه. با چنین دیدگاهی، باید همه روزنامه نگارها و اعوان و انصارنشان را از دم تیغ گذراند.