«تي‌پارتی» قاتق نان يا بلای جان

جنبش دست راستي و فوق محافظه کار تي پارتي، بعد از انتخاب باراک اوباما به رياست جمهوري آمريکا در سال ۲۰۰۸ به وجود آمد و دو سال بعد، با کمک همين حزب بود که جمهوري خواهان توانستند اکثريت مجلس نمايندگان را از دست دموکرات ها در آورند. اعضاي تي پارتي به طور کلي حامي کوچک شدن دولت، تجارت آزاد و کاهش بدهي ملي آمريکا از طريق کاستن از هزينه هاي دولت هستند.