نشست علمی «جامعه‌شناسی داعش»

با گذشت بیش از یک دهه از ظهور جهانی جریان‌های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان‌ها غالبا از سطح نگاه‌های سیاسی امنیتی فراتر نرفته لذا زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ظهور این جریانات نشست علمی «جامعه‌شناسی داعش» بررسی می‌شود.