۱۰ پیامد اسفبار کاهش جمعیت ایران

برژینسکی می گوید «از فکر کردن به حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید. بالاتر از همه، بازی طولانی‌‌مدتی را انجام دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست».

در استفاده از اینترنت اندر خم یک کوچه‌ایم

پس احمقانه است که ورود و گسترش صِرف اینترنت را در داخل کشور گامی بسوی پیشرفت برای جامعه دینی مثل ایران بدانیم. البته ما منکر مزایای آن نیستیم، اما آنچه که بیشتر در جامعه ما مورد استفاده قرار می گیرد، نه استفاده بهینه و مفید بلکه جنبه مخرب آن است.