نفهمیدیم به کدام ساز اسرائیل برقصیم

این را نمی دانم. ولی این سؤال و حرف‌های شما من را یاد این ضرب المثل می اندازد که به کدام ساز شما برقصم؟ نخست وزیر اسراییل هر کاری که می شود می گوید که این خوب نیست و بهانه می‌گیرد. اسرائیلی‌ها هم خر را می‌خواهند هم خرما را.