امسال شعر و داستان برگزیده نداشتیم

ما متهم می‌شویم که چون وزارت ارشاد منابع مالی محدودی دارد‌، برگزیدگان کمی را معرفی می‌کند، اما ما هرگونه که باشد، منابع مالی‌مان را تأمین می‌کنیم و متأسفانه در حوزه ادبیات داستانی و شعر کتابی از نظر داوران برگزیده اعلام نشده است.