انگیزه های اصلاحات برای فتح مجلس

محسن محمدی-جریان اصلاحات از یک طرف، تمامی ظرفیت های سیاسی و اجتماعی خود را جهت بهره­گیری حداکثری از این قابلیت استراتژیک (انتخابات مجلس) بسیج نماید و از طرفی دیگر، برای تخریب سازمان یافته روانی رقیب سنتی خود، از هیچ فرصت و کوششی فروگزار نکند، آنگونه که اکنون شاهد آنیم.

لزوم پیگیری جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: گزارش کمیته سیاسی و کمیته برگزاری همایش سراسری اصلاح طلبان در خصوص فعالیت‌های انجام شده در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شد.

پشتیبانی قاطع از تیم‌دیپلماسی هسته‌ای ایران

دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت:‌ در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعضای این شورا پس از تحلیل مسائل جاری مملکت، پشتیبانی قاطع خود را از تیم دیپلماسی هسته‌ای ایران در مذاکرات وین اعلام کردند.