اعلام موجودیت جبهه جانبازان انقلاب اسلامی

در سال حماسه سیاسی و اقتصادی جبهه فرهنگی-سیاسی جانبازان انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرد.