حمایت جبهه پیشگامان خدمت از جلیلی

جبهه پیشگامان خدمت به خانواده های ایران اسلامی به عنوان تشکلی نوپا درمناسبات سیاسی کشور برحسب گفتمان اصول گرایی و تأکید بر انتقال نسلی قدرت ازیک سو و همچنین اولویت سیاست خارجی در حل مشکلات داخلی از سوی دیگر در ادامه مسیر انتخاباتی و پس از برگزاری جلسات متعدد و رصد فضای سیاسی ازجناب آقای دکتر سعید جلیلی حمایت خواهد کرد.

جبهه پیشگامان از متکی حمایت می‌کند

دبیرکل جبهه پیشگامان خدمت در خصوص کناره‌گیری متکی اظهار داشت: پیش‌زمینه‌‌های کناره‌گیری وی به نفع کسی تاکنون فراهم نبوده و نیست چرا که نقطه مبداء آن باید قبل از ثبت‌نام‌ها شروع شده باشد اما قطعا وی به نفع آقای هاشمی کنار نخواهد کشید.