مناظرات صحنه امتحان کاندیداها است

چیزی که بسیار اهمیت دارد آنکه کاندیدای ریاست جمهوری توانایی های علمی و عملی خود را در صحنه مناظره به صورت منطقی و عادلانه نشان دهند و این صحنه، صحنه امتحانی است که در آن کسانی که بصیر و خردمند باشند قطعا می توانند فرد اصلح را از نحوه بیان و برخورد و نحوه التزام عملی او به موازین شرعی تشخیص دهند و امیدواریم که ما بتوانیم در مناظرات چه در حوزه عقاید و چه در زمینه سیاسی وقتی مناظره می کنیم با رعایت موازین شرعی و رعایت انصاف زمینه ای را برای تحقق حق و تحقق عدالت فراهم کنیم.