آقای ضرغامی نماینده کدام تفکرید؟ ارزش‌ها یا شبه روشنفکران

آقای کارگردان هم با پررویی تمام در برنامه هفت حاضر می‌شوند و علاوه بر تکرار حرف‌های قبلی در نقد «دستور دادن آقای روحانی به فیلمسازی امیدوارکننده» از جمله دیگر آقای روحانی با وقاحت تمام دفاع می‌کند و تاکید می‌کنند هنرمند ارزشی و غیرارزشی نداریم. آقای گبرلو هم مانند همیشه فقط برنامه را اداره می‌کند.