جشنواره رسانه‌های شهری برگزار می‌شود

برای پاسداشت نقش بی بدیل رسانه‌ها در عرصه‌های گوناگون شهری، مشارکت موثر اصحاب رسانه و شهروندان در مدیریت شهری و تقویت تعامل کارشناسان و مدیران حوزه شهری با رسانه‌ها، شهرداری تهران به منظور دستیابی به الگوی مناسبی از تعامل مدیریت شهری با رسانه‌ها، «نخستین جشنواره رسانه های شهری» را در اسفند ماه 1393 برگزار می‌کند.