آیت‌الله علم‌الهدی: زره بسیجی قرآن است

امروز تهاجم‌ فکری و فرهنگی بسیج را تهدید کرده و این امر در حالی است که دشمنان لبه تیغ خود را روی محیط دانشگاه قرار داده‌ اند.