میلی منفرد تمام مدیران آموزشی را برکنار کرد

مدیران کل‌ دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی و دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی با حکم میلی‌منفرد برکنار شدند.