خاطرات جالب جلاد عربستانی

جلاد عربستانی و یکی از اجراکنندگان احکام اعدام با شمشیر در این کشور معتقد است که تغییر شیوۀ اجرای حکم اعدام و به کارگیری روش تیرباران، موجب «بی‌کار» شدن او نخواهد شد.