برگزاری جلسات هفتگی در مجموعه سرچشمه

جلسات هفتگی دینی و اخلاقی در ادامه بحث های پیش از ماه رمضان در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار می شوند.