همایش بزرگ تضمین نمی دهیم!

باحضور گسترده مردم ونمایندگانشان در جهت تبیین ابعاد مثبت ومنفی الحاق ایران به کنوانسیون CFT