اولين جنگجوی زن سعودی پا به سوريه گذاشت

اولين جنگجوی زن سعودی برای پيوستن به گروههای مسلح تروريست پا به خاك سوريه گذاشت.