امام مسجد الاقصی: مفتی قطر خائن و دروغگو است

امام مسجد الاقصی، مفتی قطر را به دلیل صدور فتوای «جهاد در سوریه» به خیانت و دروغگویی متهم کرد.