بیناد ادبیات داستانی در جشنواره فجر داوری می‌کند

این بنیاد مهرداد غفارزاده، ابراهیم مطلق، صادق کرمیار، جهانگیر خسروشاهی و فریبا کلهر را به عنوان اعضای داوری بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان به دفتر جشنواره فجر معرفی کرد.