سرانجام دایره المعارف موسیقی عاشورایی

جهانگیر نصری اشرفی با بیان این مطلب افزود: تمام کارهایی که قرار بود از ناحیه ما برای انتشار این دایره المعارف صورت پذیرد، انجام گرفته است به همین دلیل به نتیجه رسیدن این پروژه بستگی به همت و نظر مسوولان حوزه هنری دارد که چه تصمیمی برای رسیدگی به این پروژه موسیقایی بگیرند.