چاپ سوم شعرهای ترانگیز سعید بیابانکی

انتشارات سپده باوران کتاب «هی شعر تر انگیزد» مجموعه اشعار طنز سعید بیابانکی را برای سومین بار تجدید چاپ کرد.

شور و شعور در شب عاشورایی شعر

زلف شعر بیش از هر هنر دیگری به واقعه عاشورا گره خورده است و هر سال زنده تر و شوریده تر از گذشته بر لب شاعران پیر و جوان جاری می شود. امسال محرم در چرخش قمری خود در تقویم، هفته کتاب را هم روزی داد و به مناسبت این تقارن شب شعر عاشورایی برگزار شد.