جمال شورجه را هم قبول ندارند

اولین خبر از تولید «هم نفس با باد» در اسفندماه ۸۸ مطرح شد اما پس از گذشت چهار سال تهیه کننده این فیلم دیگر رغبتی به ساخت آن ندارد.