مدیران‌‌ فرهنگی‌ انگشتان شاعر انقلاب‌ را شکستند

همان انگشتانی که بهترین شعرهای جنگ و انقلاب و عالی‌ترین متون ادبی انقلاب اسلامی را نوشت، به‌خاطر عدم تمدید یک دفترچه، شکست! اما هیچ اتفاقی نیفتاد.