شهروندان‌پایین‌شانس‌رسیدن‌به‌طبقات‌بالا‌را‌ندارند

«جوزف استیگلیتز» اقتصاددان بنام آمریکایی می‌گوید: تصور آمریکایی‌ها که کشورشان را سرزمین فرصت‌ها می‌دانند، تنها یک رؤیاست. شانس یک شهروند آمریکایی برای فرار از پایین به سمت طبقات بالا کمتر از شهروندان سایر کشورهای صنعتی پیشرفته است.