پدر فکری اوباما کیست؟

بنیانگذار مکتب رئالیسم تدافعی در پایان افزود: اما تأثیر اوباما به همین مکتب فکری محدود و محصور نیست و او متأثر از مکتب فکری لیبرالیسم نیز هست که این موضوع امری سابقه دار در میان رؤسای جمهوری پیشین آمریکاست.