روایت نوه حاجی بخشی از بابابزرگ بسیجی

حدیث نادری می‌گوید: مسیر بابابزرگ فقط صراط مستقیم و حزب‌شان، حزب‌‌الله بود؛ همیشه لباس بسیجی به تن داشت و چفیه روی شانه‌اش می‌انداخت، دنبال درجه و مقام هم نبود و می‌گفت: «مقام و درجه را باید خداوند به انسان بدهد».