سرودی که اصفهانی‌ها برای جلیلی خواندند

این رمز پیروزی ما بر دشمنان است| این انتخاب اصلح ایرانیان است || اصلح در این میدان بود الحق جلیلی |آماده بهر یاری مستضعفان است ||اصلح جلیلی، اصلح جلیلی، اصلح جلیلی