۴نکته راهبردی درباره آخرین وضعیت سوریه

منازعه شیعی- سلفی اکنون در چارچوب یک برنامه صهیونیستی در حال تشدید است. جریان تکفیری کاملا در این دام افتاده است اما به نظر می رسد خویشتن داری طرف شیعی این طراحی را به سرعت ناکام خواهد گذاشت.