عکس: فاطمه هاشمی در دادگاه انقلاب

فاطمه هاشمی رفسنجانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.