روایتی از مناظره کچوییان و سیدجواد طباطبایی

در این شماره پرونده‌هایی درباره تخلفات رانندگی و ملیت ایرانی، متن مناظره‌ای در موضوع خاستگاه هویت ملی با حضور سیدجواد طباطبایی و حسین کچوییان آمده است.

حاتمی‌کیا از خواروبارفروشی تا کارگردانی

فضای سینماهایی که فیلم هندی نشان می‌دادند، خانوادگی بود. مردم با زن و بچه می‌آمدند این فیلم‌ها را ببینند و من هم بین این‌ها خودم را جا‌‌می‌کردم. باهاشان احساس امنیت می‌کردم. با خانواده‌ انگار سینما دیگر خطرناک، فاسد یا بی‌رحم نبود. سینما کسی یا چیزی بود که به آن پناه آورده بودم. از بس از مدرسه بدم می‌آمد.