سبک زندگی اسلامی درمانگر آفت پرخاشگری

عضو هیآت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: سبک زندگی اسلامی درمانگر آفت پرخاشگری اجتماعی است.