برخورد تبلیغی-ترویجی با موضوع سبک زندگی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تا نظام آموزش و پرورشی کاملاً اسلامی، مبتنی بر نیازهای جامعه اسلامی نداشته باشیم در درازمدت، سبک زندگی اسلامی ما شکل نخواهد گرفت چراکه سبک زندگی با عمق وجود افراد مرتبط است.