بی‌صبری مقابل شدائد؛ آفتی برای طلاب

مهمترین آفتی که می تواند حق شناسی و حق طلبی را تحت الشعاع خود قرار دهد مسئله بی صبری است که اگر این صفت در طلبه ای رخنه کند برای او چندین مشکل را در بر خواهد داشت؛ اول اینکه این فرد نمی تواند در مورد جامعه قضاوت عادلانه ای داشته باشد و از طرفی در تشخیص حق و باطل دچار مشکل می شود و دیگر اینکه در راهنمایی و هدایت مردم شتابزده عمل می نماید.