«مأخذشناسی قواعد فقهی» منتشر شد

کتاب «مأخذشناسی قواعد فقهی» از پروژه های پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.