لازمه تفکر حلبی افزایش ظلم و فساد تا ظهور بود

آقای حلبی قبول نداشت که ما می‌توانیم جامعه را به‌سمت ظهور بکشانیم، چرا که زمینه‌ی ظهور از طریق معجزه و خواست خداوند محقّق می‌شود نه از راه طبیعی. پس ما عاملی برای زمینه‌ی ظهور نیستیم… لازمه‌ی تفکّر آقای حلبی – اگرچه غیر عمد – منجر به این می‌شد که در جامعه، ظلم و جور فراوان شود، تا حضرت ظهور نمایند.