اگر حزب الله نبود لبنان همچنان در اشغال بود

من تجهیزاتی را که از سوی فرانسه به ارتش لبنان ارائه می شود، بی ارزش می دانم. معتقدم هر کشوری باید کرامت ملی خود را حفظ کند و در این موضوع پایمال شدن ارزشها و کرامت ملی لبنان به طور آشکار دیده می شود.