هیلاری کلینتون فردا نامزدی‌اش را اعلام می‌کند

کلینتون در کتاب جدیدش نوشته است: «مادربزرگ شدن مرا عميقا به انديشيدن در باره مسئوليتی که به عنوان خدمتگزاران جامعه به شکل موروثی به ما محول شده و ما به ديگران واگذار می کنيم، واداشته است. اکنون نه تنها احساس نمی کنم که بايد فعاليت هايم را کمتر کنم بلکه به عکس فکر می کنم بايد شتاب بيشتری به آن بدهم.»

«تي‌پارتی» قاتق نان يا بلای جان

جنبش دست راستي و فوق محافظه کار تي پارتي، بعد از انتخاب باراک اوباما به رياست جمهوري آمريکا در سال ۲۰۰۸ به وجود آمد و دو سال بعد، با کمک همين حزب بود که جمهوري خواهان توانستند اکثريت مجلس نمايندگان را از دست دموکرات ها در آورند. اعضاي تي پارتي به طور کلي حامي کوچک شدن دولت، تجارت آزاد و کاهش بدهي ملي آمريکا از طريق کاستن از هزينه هاي دولت هستند.