علی ربیعی: در دولت خانواده سالاری نداریم

دولتی که صدای مردم را نشنود و بلندتر از مردم سخن بگوید پیشرفت نخواهد کرد و به همین خاطر این دولت در همه حال آماده شنیدن انتقادات مردم است و این رویکرد را ارزش آفرین می داند.