تصاحب کنگره و اولویت‌های جمهوری‌خواهان

اظهارات بونر ۶۵ ساله و با تجربه که از سال ۱۹۹۱ به عنوان نماینده در مجلس نمایندگان حضور دارد سخنی تبلیغاتی و بی ربط نیست.