چرا «یمن» روی خوش امنیت را نمی بیند؟

بحران سیاسی یمن، زمانی حل خواهد شد که معضل دیرینه امنیت داخلی یمن سامان یابد. تحرکات القاعده، جدایی طلبان جنوب و اینک جنبش حوثی ها و به قدرت رسیدن آن ها، تثبیت اوضاع یمن را با چالش مواجه کرده است. لذا هرگونه تصمیم سازی ملی و فراملی، باید پس از برقراری امنیت پایدار در سراسر کشور صورت پذیرد.