چرا فارسی‌زبان‌ها نوبل نگرفتند؟

حسن انوشه گفت: زبان دیگری جایگزین زبان فارسی در افغانستان نمی‌شود. البته پشتوها بیشتر از دیگران فشار وارد می‌کنند تا زبان فارسی را محدود کنند ولی سیاست‌های غلط فرمانروایان پشتو عواقب وحشتناکی برای مردم افغانستان به بار آورد.