عکس: حاج‌منصور، محمد‌موسوی و حسن‌خلج

عکسی قدیمی از سه مداح شناخته شده: