شیعه بسترساز جمود در تفکر و خشونت در رفتار نیست

امروز ضرورت و اولویت بحث پیرامون اندیشه وجریان تکفیر به عنوان یک اندیشه افراطی و خطرناک بر کسی پوشیده نیست.