سوگ سروده ای برای آیت الله مهدوی کنی

لحظه هجران تو آمیخت با رنجی بزرگ | با کدامین غصه باید ساخت در میعادها || در سکوتی تلخ، در بُهتی عمیق و دردناک | دانش‌آموزان تو هستند با اُستادها