چرا محتوای مذاکرات از رسانه‌ها مخفی می‌شود؟

باید ببینیم در چه محیط سیاسی مذاکره می کنیم؟ آن جامعه صاحب کدام رسانه با کدام نسبت رسانه و سیاست می باشد؟ چه قوانینی بر رسانه های آنجا حاکم است؟ مالکان آن رسانه ها چه رویکردی به ایران دارند؟ آیا اخلاق و هنجار مورد نظر ما به آن رسانه ها حاکم است؟ آیا فضا سازی رسانه ای مربوط به رسانه های داخل بود یا رسانه های زمین مذاکره؟